ALCOHOLVERSTREKKING EN FEESTEN IN GEMEEN-
Eersel, 2 maart 2014

Op 19 december jl. heeft de raad een besluit genomen over de schenktijden bij paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen en gemeenschapshuizen) en mogelijkheden om in deze accommodaties bijeenkomsten van persoonlijk aard te organiseren (zoals bruiloften, verjaardagen etc.). De Drank & Horecawet schrijft gemeenten voor om voor 1 januari 2014 hiervoor een regeling te treffen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie met reguliere horecabedrijven.

Helaas is ons gebleken dat er enige onduidelijkheid bestaat over de inhoud van het besluit. Om die onzekerheid weg te nemen zal de gemeente op zeer korte termijn alle betrokken verenigingen en instellingen per brief volledig infomeren over de regels, zoals die in december zijn vastgesteld.

Vooruitlopend daarop willen wij u als politieke partijen graag informeren over onze overwegingen bij de besluitvorming.

Sportkantines
Sportkantines zijn voortaan voor het schenken van alcohol gebonden aan de volgende tijden:

• Maandag tot vrijdag: 17.00 tot 23.00 uur;
• Zaterdag: 15.00 tot 21.00 uur;
• Zondag: 12.00 tot 21.00 uur.

De openingstijden van de kantine kunnen overigens (aanmerkelijk) ruimer zijn, echter met de beperking dat er geen alcohol mag worden geschonken. Voor de aanvangstijden is met name de aanwezigheid van minderjarige jeugdleden in de ochtend- en middaguren van belang. Daarnaast is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

1. De aanbevolen schenktijden vanuit het SRE (project Laat je niet flessen van de 21 gemeenten in de regio) en
    landelijke model-verordeningen.
2. Omwille van de eenduidigheid en handhaafbaarheid worden vaste tijden gehanteerd, zodat iedereen weet waar
    men aan toe is.
3. De kantines bij verenigingen zijn ondersteunend aan de (sportieve) activiteiten (en dus geen zelfstandig draaiende
    horecagelegenheden). Het genereren van extra barinkomsten kan m.a.w. ook geen (hoofd)doel zijn van het
    verruimen van schenktijden voor alcohol.
4. Sportverenigingen ontvangen in hoofdzaak (direct of indirect) gemeentelijke subsidie vanwege de bijdrage die
    sporten levert aan de gezondheid van onze inwoners. Daarbij past een gematigd alcoholgebruik in kantines (net
    als bijvoorbeeld het breder geldende rookverbod).
5. (In)directe concurrentie met reguliere horeca moet voorkomen worden. Dit laatste is als expliciete opdracht aan de
    gemeenten meegegeven bij de wetswijziging van de Drank- en Horecawet. Hieraan kunnen en willen wij niet voorbij
    gaan, mede gelet op de mensen die binnen Eersel in deze sector werkzaam zijn en die recht hebben op de
    mogelijkheid een eerlijke boterham te verdienen.

Met de vaststelling van de schenktijden hebben wij getracht aan deze aspecten recht te doen, waarbij wij uiteraard ook rekening hebben gehouden met het belang van verenigingen bij kantine-inkomsten en de wens om alcohol te kunnen consumeren.

Voor bijzondere verenigingsactiviteiten is overigens 6x per jaar afwijking van de standaard schenktijden mogelijk (telkens voor maximaal 12 dagen achter elkaar) via een ontheffing. Denk daarbij aan een (meerdaags) voetbal- of tennistoernooi, kampioensfeest of jubileum.

Gemeenschapshuizen
Voor de gemeenschapshuizen verandert er aan de schenktijden voor alcohol helemaal niets. Feesten en partijen van persoonlijk aard (zoals bruiloften, verjaardagen etc.) zijn in beginsel niet toegestaan om concurrentievervalsing met normale horecabedrijven te voorkomen. Deze ontvangen immers geen subsidie, kunnen niet met vrijwilligers werken en zijn gebonden aan striktere voorschriften. Een uitzondering daarop is mogelijk als binnen een straal van 2 km. geen horecabedrijf te vinden is die de betreffende activiteit kan of wil faciliteren. Aanvullende voorwaarde is daarbij wel dat het gemeenschapshuis bij deze specifieke bijeenkomsten commerciële verkoopprijzen hanteert.

Voor sportkantines geldt een algeheel verbod, net als in alle andere Kempengemeenten. Ook sportkoepel NOC*NSF is over dergelijke bijeenkomsten op haar website volstrekt helder: "NOC*NSF staat achter de afspraken die zijn gemaakt, dat een sportkantine er niet is om privé-feesten van leden van de sportvereniging te laten plaatsvinden. Een bruiloft of een partij dient niet plaats te hebben in een sportkantine, maar bij lokale horeca mits deze aanwezig is."

Hoe verder?
Wij adviseren alle betrokkenen die met de nieuwe regeling te maken hebben of krijgen om de informatiebrief van de gemeente even af te wachten. Uiteraard staan wij daarna open voor uw eventuele op- en aanmerkingen. In de brief van het college zal tenslotte melding worden gemaakt van legeskosten voor het aanvragen van ontheffingen en een aanvraagtermijn van 6 weken. Kernbeleid, PvdA-GroenLinks en VVD zeggen bij deze toe dat de verplichte aanvragen vervangen zullen worden door een gratis melding en de indientermijn voor de meldingen zoveel mogelijk zal worden bekort.

Kernbeleid
PvdA-GroenLinks
VVD

Gerelateerde artikelen:
07-11-2013  Minderjarigen scoren simpel alcohol in Zuidoost-Brabant
31-01-2012  Op weg naar een gezonder Eersel
Gezamenlijke publicatie met Kernbeleid en PvdA-GroenLinks
Wijziging Drank & Horecawet
SCHAPSHUIZEN EN SPORTKANTINES