VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Eersel, 30 oktober 2013

Binnen de regio rond Eindhoven wordt door verschillende gemeenten inmiddels druk geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inzameling van huisvuil. De gemeenschappelijke gedachte hierachter is dat veel waardevolle materialen nu met het restafval naar de verbrandingsoven verdwijnen. Materialen die bij hergebruik als grondstof geld kunnen opleveren i.p.v. kosten en tegelijkertijd onze economische positie kunnen versterken door minder afhankelijk te worden van andere landen.

Sortering van afval afkomstig uit de grijze containers laat zien dat tot 95% (!) van de inhoud opnieuw bruikbaar zou zijn, mits er aan de bron beter gescheiden zou worden.

Financiële prikkel
Als stimulans voor de gedragsverandering die nodig is om dit resultaat ook daadwerkelijk te kunnen benaderen gaan ook de afvaltarieven in Eersel flink op de schop. De grijze container wordt bijna 2x zo duur (van € 4,47 naar 8 euro). Daartegenover wordt de GFT-kliko juist fors goedkoper (van € 3,80 naar 1 euro). Bovendien komt er naast de al bekende zak voor plastic een extra zak voor blik en drankkartons, die gratis mag worden aangeboden. Per saldo leidt dit gemiddeld tot een vergelijkbaar kostenplaatje voor huishoudens als nu het geval is.

Randvoorwaarden
De VVD staat volledig achter de nieuwe aanpak. Belangrijk vinden wij echter wel dat:

• De frequentie en wijze van inzameling aansluit op de behoeften van onze inwoners. Niemand zit erop te wachten
  om lang met (soms stinkend) afval te blijven zitten. Het succes van het systeem is ook in belangrijke mate van
  afhankelijk van de geboden service.
• Het streven moet zijn om de afvaltarieven minimaal te stabiliseren. De omslag van kosten naar opbrengsten d.m.v.
  meer recyling biedt hiervoor ook ruimte. In potentie zouden de kosten van huisvuil zelfs kunnen dalen.

Handhaving
Ook het opruimen van afval op plekken waar het niet thuishoort kost veel geld, van zwerfvuil op straat tot illegale stort. Kosten die nu noodgedwongen doorberekend moeten worden in de tarieven. De VVD heeft er daarom nogmaals op aangedrongen dat de gemeentelijke BOA's (opsporingsambtenaren) hier actief op bekeuren (90 euro). De realiteit is wel dat met name in het buitengebied de handhavers vaak ogen tekort komen.

Uw hulp is daarom meer dan welkom: ziet u als inwoner zaken die niet kloppen dan kunt u die melden bij de gemeente (via 0497 53 13 00) of de provincie (0900 996 54 32).
Hergebruik van waardevol 'afval' wordt de norm
• Omslag in denken over afval
• Stimulans via tariefstelling
• VVD: ook scherper handhaven

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail