GLASVEZEL IN EERSEL
Eersel, 1 oktober 2013

Begin 2011 heeft het bedrijf Reggefiber zich voor het eerst in Eersel gemeld met plannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Destijds ging men uit van verglazing van enkel de kernen, m.u.v. Knegsel en Wintelre. Omdat de Telecommunicatiewet gemeenten verplicht om de aanleg van netwerken te gedogen dreigde een belangrijk deel van de gemeente, waaronder het complete buitengebied, verstoken te blijven van glasvezel.

Inmiddels is er tussen gemeente en Reggefiber stevig onderhandeld en ligt er een sterk verbeterd voorstel, waarbij minimaal 96% van de huishoudens binnen de gemeente een reële kans krijgt om aan te sluiten. Dit voorstel is afgelopen donderdag door de gemeenteraad aangenomen.

Voorwaarden aanleg
Binnen de kernen is die aansluiting gratis, daarbuiten geeft Reggefiber een tegemoetkoming van 1.000 euro in de aanlegkosten, die overeenkomt met het hiervoor benodigde bedrag in de kernen. Voor zover de kosten voor een aansluiting in het buitengebied boven de 1.000 euro komen dienen die apart afgerekend of gefinancierd te worden. Bij dat laatste zal de gemeente behulpzaam zijn door het (laten) verstrekken van leningen.

Voor het overige zijn de toekomstige abonnementskosten voor iedere inwoner van Eersel verder gelijk. Overigens wordt bij hoge aansluitkosten actief gekeken naar alternatieven om de kosten te drukken, bijvoorbeeld door zelf graafwerkzaamheden te verrichten (zoals in Bergeijk al gebeurt) of plaatsing van zendmasten die het signaal kunnen doorgeven.

Overwegingen
In het voorstel is volgens de VVD uiteindelijk een redelijke balans gevonden tussen enerzijds de ambitie om zoveel mogelijk huishoudens de gelegenheid te bieden om tegen aanvaardbare kosten op glasvezel aan te sluiten en anderzijds ook binnen afzienbare tijd en binnen acceptabele randvoorwaarden tot daadwerkelijke aanleg over te gaan. Daarbij spelen de volgende overwegingen:

• Ondanks het pleidooi vanuit het Breedband Manifest om glasvezel als nutsvoorziening te beschouwen, blijven Rijk
  en provincie op het standpunt dat het de eigen verantwoordelijkheid c.q. vrijheid is om als inwoner of bedrijf al dan
  niet aan te sluiten. Er is dus geen wettelijk aansluitrecht, laat staan een aansluitplicht. Dit is belangrijk gegeven voor
  de vraagbundeling (werving van abonnees) en het financieringsmodel.
• Reggefiber rolt al bij 30% deelnemers in de kernen en 50% in het buitengebied voor eigen rekening en risico een
  volledig netwerk uit. Dat men daarbij aangeeft op termijn te willen of zelfs moeten doorgroeien naar een participatie
  van 60% van onze inwoners geeft aan dat ook Reggefiber er alle belang bij heeft om een goed dienstenaanbod neer
  te zetten tegen een scherpe, concurrerende prijs. Belangrijk is dat de gemeente hierbij geen garanties hoeft af te
  geven voor de investering of exploitatie. Mocht het financieel fout gaan dan ligt de rekening daarvoor bij Reggefiber
  en niet bij de gemeente of onze inwoners.
• Inwoners kunnen tussentijds nog steeds van netwerk wisselen zonder daarbij achteraf mogelijk geconfronteerd te
  worden met een rekening voor resterende aansluitkosten.
• De toegang tot het netwerk en de maximale tariefstelling is grotendeels wettelijk gereguleerd en wordt gecontroleerd
  door de OPTA. Daarmee is zowel de toegang voor zowel commerciële (internet/telefoon/tv) als niet-commerciële
  dienstenaanbieders (zorg/onderwijs) voldoende gegarandeerd.
• Met de uitrol van het netwerk kan binnen een jaar worden begonnen en de kernen en buitengebied worden vrijwel
  tegelijk aangelegd.

Alternatieven
Ook de VVD heeft daarbij gekeken naar het alternatief van aanleg door een (bewoners)coöperatie. De praktijk laat hier echter nauwelijks succesvolle voorbeelden van zien. De coöperatie van Heeze-Leende waar regelmatig naar verwezen wordt staat feitelijk nog in de kinderschoenen. Ook de provincie wijst gemeenten op problemen die kunnen optreden t.a.v. de kwaliteit van de dienstverlening, continuïteit en benodigde kennis en expertise.

Daarnaast is belangrijk dat een coöperatie nauwelijks zonder financiële steun en/of garanties van de gemeente kan. Daarmee zouden bij een teloorgang van de coöperatie alle inwoners mee moeten betalen, ook degenen die geen aansluiting/abonnement hebben genomen. Dat laatste vinden wij ook nog steeds een keuze die in alle vrijheid gemaakt moet kunnen worden.
Belangrijke voorziening richting de toekomst
• Aanleg kan binnen jaar starten
• Aansluiting veelal gratis
• VVD: alternatieven goed afgewogen

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail