KLIMAATBELEID VALT TEN PROOI AAN GOEDE
Eersel, 18 september 2013

Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad het klimaatbeleid voor de komende 4 jaar vastgelegd. In de betreffende nota staat: "Een modern duurzaamheidbeleid vraagt een zakelijke en realistische benadering". In dat uitgangspunt konden en kunnen wij ons als VVD volledig vinden.

Als een van de uitvoeringsmaatregelen wordt op 26 september a.s. door de raad besloten over een (vernieuwde) subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen ten behoeve van particuliere woningeigenaren.

Transformatie woningvoorraad
Hoewel de gemeente Eersel sterk inzet op het realiseren van energiezuinige nieuwbouwwoningen is daar niet de grote winst te halen. Vanuit de totale woningvoorraad bezien gaat het immers om een marginale toevoeging (rond 1%). De subsidieregeling richt zich daarom op bestaande huizen van voor 1985. Tot zover niets aan de hand, integendeel.

Subsidieregeling
De schoen wringt vooral in de concrete uitwerking:

• Zo wordt er geen enkel onderscheid gemaakt naar type maatregel. Maar de markt is juist volop in beweging. Zo is
  de prijs van zonnepanelen in bijna 2 jaar tijd drastisch gedaald (- 50%), waardoor ook zonder subsidie rendementen
  tussen de 8 en 13% per jaar mogelijk zijn. De investering is zo binnen 8 tot 12 jaar terug te verdienen en daarna
  leveren de zonnepanelen de rest van de levensduur (van 25 jaar) gratis energie. Voor spouwmuurisolatie worden
  zelfs terugverdientijden van gemiddeld 2 ½ jaar gehaald (ofwel een rendement van 40%). Voor de VVD is duidelijk
  dat hier geen bijkomende financiële prikkel vanuit de gemeente nodig is. Subsidie moet immers een daadwerkelijke
  stimulans zijn om zaken aan te pakken die anders niet rendabel zijn, maar geen extra financiële bonus bovenop
  een prima rendement, betaald met belastinggeld.
• Daarnaast komt de regeling, gelet op het budget (20.000 euro) en de uit te keren subsidiebedragen (tussen 350 en
  850 euro) slechts bij een zeer beperkte groep terecht (maximaal 50 van de totaal 8.000 huishoudens). Een druppel
  op een gloeiende plaat dus. Gelet op de financieel aantrekkelijke mogelijkheden voor energiebesparing (zie boven)
  moet het zonder meer mogelijk zijn om ook zonder subsidie meer inwoners te overtuigen van de voordelen om hun
  woning te verduurzamen.
• Een belangrijk deel van de subsidie gaat op een verplicht maatwerkadvies (200-250 euro). Vraag blijft wat de kwali-
  teit van een dergelijk advies voor deze prijs is en wat de toegevoegde waarde is t.o.v. de (gratis) adviezen van
  commerciële aanbieders. Vooral bij huizen die bijvoorbeeld nog maar beperkt geïsoleerd zijn zijn ook zonder een
  uitgebreid totaaladvies “quick wins” mogelijk, die huiseigenaren kunnen enthousiasmeren om eventueel in een later
  stadium nog extra maatregelen te nemen.

De VVD vraagt zich kortom oprecht af: Waar is met deze subsidieregeling de (beloofde) zakelijke en realistische benadering gebleven? Of is die met alle goede bedoelingen nu al uit het oog verloren?

Alternatieven
Omdat het geld de gemeente niet op de rug groeit hebben wij het college gevraagd om vooral te investeren in projecten die de gemeente zelf ook weer geld opleveren, bijvoorbeeld via energiebesparing. Die opbrengsten kunnen dan weer ingezet worden voor vervolginvesteringen, zodat er een zekere zelffinanciering ontstaat. Een klimaatbeleid zonder onnodige extra kosten voor de burger dus.

Ook het beter ontsluiten van de (in overvloed) beschikbare informatie over duurzaamheidsmaatregelen kan onze inwoners in staat stellen om zelf keuzes te maken, die tevens goed zijn voor de eigen portemonnaie.
Subsidies alleen doordacht inzetten
• Nut en noodzaak subsidieregeling twijfelachtig
• Fractie van doelgroep daadwerkelijk bereikt
• Cadeautje of echte stimulans?
BEDOELINGEN

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail