EINDELIJK DUIDELIJKHEID OVER TOEKOMST BREDE
Eersel, 3 april 2013

Na een traject van bijna 7 jaar (!) is er afgelopen donderdag er een keuze gemaakt uit de 2 overgebleven varianten: verbouwing/renovatie van de St.Willibrordus en St. Jacobus op hun huidige locaties (optie 1)  en verhuizing van de St. Jacobus naar de St.Willibrordus, met naast renovatie gedeeltelijke nieuwbouw (optie 2). Aanleiding is enerzijds de ontwikkeling richting Brede Scholen, die ook in de andere kernen al geruime tijd is ingezet, en anderzijds de bouwkundige staat van de St. Jacobusschool die veel te wensen overlaat.

Uiteindelijk is door de gemeenteraad met ruime meerderheid besloten verder te gaan met de optie 2, waarbij de St . Jacobusschool dus verhuist naar de Pankenstraat (op het terrein van de St. Willibrordus), maar op die locatie wel verdergaat als zelfstandige school met een eigen onderwijsconcept (Dalton).

Belang van brede scholen
Waarom vindt de VVD brede scholen belangrijk? Een brede school is in onze opvatting een bundeling van krachten vanuit het onderwijs, de kinderopvang, zorg, sport en cultuur, die enerzijds bijdraagt aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd en anderzijds door het geïntegreerde aanbod ouders beter in staat stelt om hun werk te combineren met de zorg voor opgroeiende kinderen. Het laatste aspect blijft vaak wat onderbelicht, maar draagt in onze visie bij aan meer gelijke kansen voor vrouwen en alleenstaande ouders en bevordert tegelijkertijd de arbeidsparticipatie die met het oog op de vergrijzing steeds belangrijker wordt.

Met dit vertrekpunt wil de VVD vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting investeren in goede schoolgebouwen waarin de eerdergenoemde functies zoveel mogelijk een plek kunnen vinden.  Het fysiek bij elkaar brengen van school en kinderopvang is daarbij een eerste, logische stap.

Investering voor lange termijn
Gelet op de omvang van de investeringen die nodig zijn richten wij ons daarbij nadrukkelijk op de lange termijn. Dat kan, kijkend naar de St. Jacobusschool, inhouden dat een situatie die in de ogen van veel ouders vandaag de dag voldoet, zelfs na een eventuele dure verbouwing op de huidige locatie toch onvoldoende perspectief blijft bieden.

Daarbij kijken we o.a. naar de geschiktheid voor het geven van Dalton-onderwijs, dat door gedeeltelijke nieuwbouw binnen optie 2 juist een extra impuls kan krijgen, maar ook naar het aanbod en de robuustheid van de brede schoolvoorzieningen en de mogelijkheden van efficiënt en flexibel ruimtegebruik, gelet op de teruglopende leerlingenaantallen op beide scholen (op termijn -/- 20%).

Met het voorgaande willen we geenszins suggereren dat er een zwart-wit keuze voorlag, of dat alle elementen uit het raadsvoorstel eensluidend richting onze voorkeur voor optie 2 wijzen. In het laatste geval had de raad immers zonder veel discussie een unaniem besluit kunnen nemen. De essentie van ons keuze is m.a.w. niet dat aspecten als de spreiding van voorzieningen binnen de kern onbelangrijk zijn of geen voordelen hebben, maar dat ons inziens andere overwegingen, met name het realiseren van een toekomstbestendig onderwijsgebouw en -voorzieningenpakket, de doorslag moeten geven.

Financiële dekking
Tenslotte het verschil in investering tussen de opties 1 en 2. De bedragen die daarbij links en rechts circuleren (2 mln.) lijken haast een eigen leven te zijn gaan leiden. Hierin zijn (bewust of onbewust) de inkomsten die de gemeente bij optie 2 tegemoet kan zien (bijdrage schoolbestuur, huurinkomsten kinderopvang en herontwikkeling huidige locatie St. Jacobusschool) niet meegenomen. Het netto-investeringsbedrag is daardoor beduidend lager.

Uiteraard zijn voor de VVD de financiën ook belangrijk, maar zoals eerder aangegeven leidt dit voor de VVD niet automatisch tot een keuze voor de goedkoopste variant. Vanwege het belang dat wij aan kwalitatief goede onderwijsomstandigheden en de brede school faciliteiten hechten vinden wij een hoger investeringsbedrag te rechtvaardigen. Daarbij speelt uiteraard mee dat wij bij het alternatief van optie 1 (handhaving St. Jacobusschool op huidige locatie) sterke twijfels houden over de duurzaamheid van de investering vanwege de blijvende tekortkomingen van het gebouw en het veel beperktere voorzieningenpakket, dat bij de verwachte afname van de leerlingenaantallen nog verder onder druk komt.

Het is dat verband wel uiterst merkwaardig in de vorige Hint te moeten lezen dat wij (althans volgens Kernbeleid) "voor stenen kiezen i.p.v. voor kinderen". Ligt het niet juist andersom? Voor de nog ontbrekende financiële middelen lijkt inmiddels een oplossing binnen handbereik, waardoor extra bezuinigingen (zoals hier en daar ook is gesuggereerd) ten behoeve van dit project niet nodig zijn.
Investeren in duurzame kwaliteit
• Stevig fundament onder toekomstig basisonderwijs
• Lange termijn bepalend voor keuze
• VVD: goed onderwijs mag wat kosten
SCHOLEN EERSEL

Dennis Hoffland
Fractievoorzitter VVD Eersel
Tel.: 0497-513581
Stuur me een mail